تبلیغات
آموزش از شیرین ترین مسائل روزمره زندگی انسان است و همیشه
شور شعفی در آموزش دیدن و آموزش دادن وجود دارد که وصف نا شدنی
است تیم تحقیقاتی سایا
 که خود تجربه شیرین یادگیری را داشته است و دارد اینک تصمیم گرفته
 که با شیرینی آموزش دادن دیگران را از طعم شیرین آموزش دادن نیز
بهره مند سازدمرکز آموزش  تحقیقاتی سایا
 که مرکزی مجازی برای آموزش های در حوزه وب و اینترنت و طراحی
است با این هدف راه اندازی شده است از اولین برنامه های این مرکز آموزشی
دوره های آموزشی مجازی است
و در آیندگان هدف های بزرگتر در دنیای واقعی داریم که این رویا ها
بدون همراهی شما مخاطبان عزیز امکان پذیر نخواهد بود

 

 

 

سایت درحال ساخت میباشد-گروه فنی مهندسی تحقیقات سایا-عضومرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا فاوا-عضو انجمن وبمستران ایرانr478292_.jpg